Pismo abpa Felińskiego do senatora Romualda Hubego, dyrektora głównego prezydującego w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych, 19.03.1862

Arcybiskup, dążąc do urządzenia wszystkich spraw w Archidiecezji zgodnie z Konkordatem, powiadamia władze rządowe o swym zamiarze mianowania ks. Wincentego Popielą Rektorem Akademii Duchownej w Warszawie oraz o oddzieleniu kancelarii osobistej od kancelarii Konsystorskiej.

Do Jaśnie Wielmożnego Głównego Dyrektora Komisji Rządowej Oświecenia i Wyznań

Obeznawszy się bliżej ze składem Administracji Duchownej w Archidiecezji mojej i porównując status quo - z brzmieniem Konkordatu, zawartego w roku 1847 między Najjaśniejszym Panem a Dworem Rzymskim, spostrzegłem, że w dwóch najważniejszych przedmiotach, a mianowicie w urządzeniu Akademii Duchownej i Konsystorza, myśl Konkordatu dotąd w życie wprowadzoną nie została.
Że jednak stan obecny wielki przynosi uszczerbek Arcybiskupiej władzy, postanowiłem przeto wejść w całkowite użycie praw Konkordatem mi zastrzeżonych, gdyż inaczej ani nauk podnieść, ani karności ustalić należycie nie zdołam.
W tym duchu postępując miałem już zaszczyt przedstawić Komisji zamiar mój mianowania na wakującą posadę Rektora Duchownej Akademii Księdza Wincentego Popielą, z Diecezji Kielecko-Krakowskiej, jeśli Władze Krajowe nic przeciwko
cywilnemu jego postępowaniu nie mają, o wydanie jakowej decyzji i obecnie śmiem upraszać.
Nadto, chcąc umocnić władzę moją administracyjną, zamierzam ograniczyć władzę Konsystorską i zamknąć ją w ścisłych granicach Konkordatem określonych, wszystko zaś inne bezpośredniej decyzji mojej zarezerwować. W tym celu chcę Kancelarię Konsystorza od mojej osobistej Kancelarii oddzielić, etatu wszakże ogólnego nie powiększając: a mianowicie, jednego Sekretarza i jednego Kancelistę przenieść z Konsystorza do Kancelarii Arcybiskupiej.
Nie chcąc tej, jakkolwiek zupełnie legalnej odmiany, bez wiedzy Władz Krajowych czynić, mam honor zawiadomić JWPana Dyrektora Głównego Komisji Rządowej Oświecenia i Wyznań o zamierzonej przeze mnie reformie.

Arcybiskup Metropolita Warszawski

+ Zygmunt Szczęsny Feliński

Warszawa, d. 19 marca 1862 r.